אני מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט le-haim.co.il ("האתר"). מדיניות פרטיות זו משקפת את הנוהג ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אוספים בעת השימוש באתר ומה עושים בו. ממליץ לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מסמך דינמי. מעת לעת ייתכן שאשנה אותה. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם. כדי להקל עליך, אציין תמיד בראשה מתי עודכנה לאחרונה.

מאמץ רב הושקע לכתוב את המדיניות בשפה ברורה ומובנת. אם בכל זאת יש לך שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של חנן חיים, אשמח לעמוד לרשותך לצורך תשובה. פרטים בדבר הדרך ליצור קשר נמצאים בגוף המדיניות. לבסוף, המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל היא מיועדת כמובן גם לנשים.

מי מפעיל את האתר

האתר נמצא בבעלותו וניהולו של חנן חיים סרן רחוב הכרכום 11 אורנית 4481300. ניתן לפנות בכל שאלה באמצעות הפרטים הללו או בדואר אלקטרוני, בפניה לכתובת המצוינת בכפתור "יצירת קשר".

איזה מידע נאסף בעת השימוש באתר

בעת השימוש באתר נאסף מידע רב, שאינו מזהה אותך אישית. המידע נאסף באופן אוטומטי. הוא מקיף בין השאר את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. למידע זה יש אופי סטטיסטי. כפי שהדגשתי קודם, הוא אינו מזהה אותך אישית. במלים אחרות, הוא אינו מאפשר לדעת מה שמך ומהם פרטיך האישיים. אבל הוא נאגר במחשבי חנן חיים סרן ומשמש לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר.
אני מקפיד כי מידע המזהה אותך אישית יימסר תמיד רק ביוזמתך ובשליטתך. כך, לדוגמה, חלק מהשירותים באתר – כגון, יצירת קשר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם שלך, טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני, או בפניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר, יתקבלו פרטים המזהים אותך. בכל המקרים הללו פרטיך נרשמים במאגר מידע של חנן חיים סרן.

כיצד אשתמש במידע שנאסף.

השימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

כדי להתאים פרסומים ומידע מסחרי להעדפותיך האישיות, או ולהרגלי הגלישה שלך באתר חנן חיים סרן.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע ישמש לצורך כך ולא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת;

אם מסרת את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, ישלח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאפרסם ובין אם מידע שאקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא אמסור את פרטיך האישיים למפרסמים;

ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר;

לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מתי אמסור מידע לצד שלישי

לא יועבר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חנן חיים סרן;

בכל מקרה שאסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

אני רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

אם אארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – או אם אתמזג עם גוף אחר או אמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – אהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אני משתמש ב`עוגיות` (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. `עוגיות` (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

באתר מיישמים מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת לאתר אם פורץ נחוש ומיומן יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר או לשבש את פעולתו. מסיבה זו איני מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבידי ישמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותך על-פי אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה אמחק רק את מידע הדרוש כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לניהול העסק – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשתי למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

אני רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.

פרטים אלו אינם נדרשים עפ”י חוק אלא על מנת ליצור עמך קשר ולדוור אליך בעתיד מעת לעת הצעות מיוחדות באמצעות מדיה אלקטרונית (אינטרנט, סלולר, פקס). חנן חיים סרן מתחייב שלא למסור את פרטייך לכל גורם. בכל מקרה, במידה ואינך מעוניין לקבל את הדיוורים, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות הקישור המצורף לעיל או בפניה טלפונית ל-050-6815955 בהתאם לחוק מניעת שליחת "דואר זבל" -תיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א`, שנכנס לתוקפו בתאריך 1/12/2008.